ชะลอการเบิกเงินบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญ

กรณีที่ผู้รับบำนาญที่ได้ใช้สิทธิทำ UNDO

และได้ยื่นขอบำเหน็จค้ำประกัน

ในระบบ e-pension จะไม่สามารถ

บันทึกในระบบการขอบำเหน็จค้ำประกันได้ในขณะนี้

เนื่องจากรอกฎกระทรวงในส่วนของบำเหน็จดำรงชีพ

Additional information