มีข้อผิดพลาด
  • Table '.\money1_data\jd7p0_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT count( * ) AS records, MAX( id ) AS max FROM jd7p0_vvisitcounter
  • Table '.\money1_data\jd7p0_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT COUNT(*) FROM jd7p0_vvisitcounter WHERE (YEAR(NOW())=YEAR(FROM_UNIXTIME(tm))) AND (MONTH(NOW())=MONTH(FROM_UNIXTIME(tm)))

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) -สพป.แพร่ เขต 1 ส่วนที่ 1    ส่วนที่ 2

แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) -สถานศึกษา  ส่วนที่ 1  ส่วนที่ 2

แบบเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ6006)

แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7131)

แบบเบิกการศึกษาบุตร (แบบ 7223)

แบบสัญญาการยืมเงิน

บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ (สพป.แพร่ เขต 1)

บันทึกขออนุมัติเบิกค่าเช่าที่พักแบบเหมาจ่าย (สพป.แพร่ เขต 1)

บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ (สถานศึกษา)

บันทึกขออนุมัติเบิกค่าเช่าที่พักแบบเหมาจ่าย (สถานศึกษา)