ภารกิจบุคลากร

ภารกิจกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                    

           

g58      นางศิริลักษณ์  กันกา 

                                  นักวิชาการเงินและบัญช่ีชำนาญการพิเศษ

                                 E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   *** 089-9559543 

               ภารกิจ    1. ตรวจสอบกลั่นกรองงาน การเบิกจ่ายเงินตามระบบ GFMIS

                          2. งานเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

                          3. งานเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา/จัดงาน

                          4. งานเบิกเงินยืมทดรองราชการ/เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินยืมทดรอง

                          5. งานเบิกเงินยืมงบประมาณ/เบิกในระบบ GFMIS

                          6. งานเบิกเงินบำเหน็จบำนาญ/กบข./บำเหน็จดำรงชีพ ของข้าราชการครู

                          7. งานเบิกเงินบำเหน็จรายเดือน/กสจ. ของลูกจ้างประจำ

                          8. งานเบิกเงินบำเหน็จตกทอด/กบข.ของข้าราชการครู-บำนาญ (กรณีเสียชีวิต)

                         9. งานเบิกเงินบำเหน็จปกติ/กสจ. ของลูกจ้างประจำ (กรณีเสียชีวิต)

                         10. งานเบิกเงินกู้บำเหน็จตกทอดค้ำประกัน ของบำนาญ

 f58 นางพรนิต  พิมสาร    

                           นักวิชาการเงินและเบัญชีชำนาญการ

                          E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ***081-9523785

               ภารกิจ   1. งานจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน

                         2. งานจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ ร.ร.ในสังกัด

                         3. งานก่อหนี้ผูกพันการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(งบลงทุน)

                         4. งานตรวจสอบ/เบิกจ่ายค่าครุภณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร

                         5. งานรับ-ส่ง เงินรายได้แผ่นดิน/เงินงบประมาณ/เงินเบิกเกินส่งคืน/เงินเหลือจ่ายปีเก่า

                         6. งานการรายงานค่าเสื่อมราคา-การแจ้งค่าเสื่อมราคาให้กับโรงเรียน

                        7. งานเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณทุกประเภท

                        8. งานเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทุกประเภท   

                        9. งานตรวจสอบหลักฐาน/เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทุกรายการ

                               ของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

 

  j58 นางโสภา  เครือแสง

                                นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

                                E-mail   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ***081-6721606

           ภารกิจ  1. งานเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล (ONE STOP SERVICE)

                     2. งานเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค

                     3. งานจัดทำหนังสือรับรองสิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาล

                     4. งานเบิกจ่ายเงินการศึกษาบุตร (ONE STOP SERVICE)

                     5.งานเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

                     6. งานเบิกจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพบำนาญอายุ 65 ปี /งวดที่ 2

                     7. งานเบิกจ่ายค่าพาหนะนักเรียนเรียนรวม

                     8. งานเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ ครู-บำนาญ-ลูกจ้าง

                     9. งานเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพท้องถิ่น

                    10. งานเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว/เงินประกันสังคม

                    11. งานเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน

 

e58 นางอัมพร  คำแปน    

                              นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

                              E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ***089-5551580

         ภารกิจ  1. งานเบิกจ่ายเงินเดือน/ค้าจ้างประจำ/เงินประจำตำแหน่ง/ค่าตอบแทน-ข้าราชการครู-ลูกจ้าง

                   2. งานจัดทำโปรแกรม E-Money (เงินเดือน-ค่าจ้าง-บำนาญ)

                   3. งานเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษ ของข้าราชการครู-ลูกจ้าง

                   4. งานจัดทำรายการชำระหนี้บุคคลที่สามของข้าราชการครู-ลูกจ้าง-บำนาญ

                   5. งานจัดทำรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินบำนาญ

                   6. งานจัดทำการเบิกจ่ายเงิน กบข.กสจ. ของข้าราชการครู-ลูกจ้าง

                   7. งานจัดทำเงินรางวัลของข้าราชการในสังกัด

                   8. งานแจ้งรายการเจ้าหนี้ของผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญปกติ(แบบ สรจ.6)

k58   นางภัทราวรรณ ห้วยเสน 

                         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

                              E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ***081-0217691

          ภารกิจ    1. งานควบคุมเบิกจ่ายเงินประจำงวด(เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณเบิกแทน)

                      2. งานรายงานการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทและเงินงบลงทุน

                      3. งานรายงานเงินงบประมาณ(เงินคงคลัง)

                      4. งานกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

                      5. งานรับเงินรายได้-เงินเบิกเกินส่งคืน/ออกใบเสร็จรับเงิน

                      6. งานเบิกจ่ายเงินเงินอุดหนุน สพฐ.

  i58   นางวันเพ็ญ  แสงสาย     

                                  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

                                  E-mail   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    ***087-1866972

          ภารกิจ  1. งานจัดซื้อวัสดุในสำนักงาน/วัสดุโครงการ/วัสดุโรงเรียน

                    2. งานจัดทะเบียนคุมสินทรัพย์และการตีราคาทรัพย์สิน

                    3. งานการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ

                    4. งานควบคุมใบเสร็จรับเงินและการรายงานของสำนักงาน-โรงเรียน

                    5. งานการจัดซื้อแบบพิมพ์และควบคุมการเบิกจ่าย

d58 นางณฐพรรณ  จักรบุตร

                     เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

                          E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  *** 081-9722935

         ภารกิจ  1. งานจัดซื้อวัสดุตามโครงการเงินนอกงบประมาณ

                   2. งานตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ

                   3. งานตรวจสอบหลักฐานคืนเงินประกันสัญญาจ้าง

                   4. งานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ(ขึ้นทะเบียน-รื้อถอน-ขอจำหน่าย-การขอใช้ที่ดิน)