KM กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

KM กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

1.การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/ประชุม/สัมมนาฯ

2.การยืมเงินทดรองราชการ/ยืมเงินงบประมาณ

3.การเบิกเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ

4.การเบิกค่ารักษาพยาบาลไข้นอก/ใข้ใน ข้าราชการ,บำนาญ,

การเบิกค่ารักษาพยาบาลไข้นอก/ใข้ใน ข้าราชการ,บำนาญ,

สวัสดิการจ่ายตรงบุคลากรภาครัฐ,เบิกค่าสาธารณูปโภค

5.การเบิกเงินการศึกษาบุตร,

เบิกค่าพาหนะนักเรียนกรณีโรงเรียนมาเรียนรวม,

เบิกเงินช่วยพิเศษ,เบิกค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพ,

เบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ,

เบิกเงินบำเหน็จดำรงชีพข้าราชการบำนาญ 

6.การเบิกจ่ายเงินเดือน,ค่าจ้าง,เงินประจำตำแหน่ง,

เงินค่าตอบแทนพิเศษ,

ค่าครองชีพ ด้วยโปรแกรมการเบิกจ่ายระบบ E-Money,

รายละเอียดการหักเงิน ณ ที่จ่าย

และโอนเงินเดือนรายตัวด้วยโปรแกรม E-Money,

ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย,

การหักหนี้บุคคลที่สามของข้าราชการบำนาญ

7.การปฏิบัติงานด้านบัญชี GFMIS ,

เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

8.การควบคุม/อนุมัติ/รายงาน เงินประจำงวด

9.การจัดซื้อจัดจ้าง,ควบคุมพัสดุ,

สั่งซื้อแบบพิมพ์,ตรวจสอบพัสดุประจำปี

10.แผนภูมิการเบิกเงิน/จ่ายเงิน/ยืมเงิน/

รับเงิน/เก็บรักษาเงิน/นำส่งเงิน/กันเงิน